Diploma theses: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

26 August 2022

10 August 2022

3 August 2022

  • curprev 19:4819:48, 3 August 2022Slavkoz talk contribs 2,094 bytes +2,094 Created page with " == 2021 == {{Thesis |Naslov=SloBench: Slovenski vrednotnik metod za obdelavo naravnega jezika |NaslovEng=SloBench: Slovenian Natural Language Processing Benchmark |Avtor=Frenk Dragar |Opis=Z nedavno priljubljenostjo modelov obdelave naravnega jezika, ki temeljijo na arhitekturi transformer, in njihove najsodobnejše zmogljivosti pri številnih nalogah NLP, je vse večja potreba po objektivnem ocenjevanju teh orodij in omogočanju njihove primerjave. Obstajajo številni..."